Πιστοποιητικά άθλησης

Τα πιστοποιητικά άθλησης (κάρτα υγείας αθλητή) χορηγούνται μετά από:

  • Λήψη ατομικού αναμνηστικού
  • Λήψη οικογενειακού αναμνηστικού
  • Κλινική εξέταση
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex) εφόσον ενδείκνυται

Σπανίως, αν υπάρχουν παθολογικά ευρημάτα από τα παραπάνω μπορούν να χρειαστούν περαιτέρω εξειδικευμένες εξετάσεις.